राहतको नौलो प्रक्रिया : कतै रकम असुली, त कतै नगद वितरण